เรื่องเพศที่น่าสนใจในหนังสือ “เมื่อร่างกลายเป็นเพศ : อำนาจเสรีนิยมใหม่ของเพศวิถีในสังคมไทย”

เรื่องเพศที่น่าสนใจในหนังสือ “เมื่อร่างกลายเป็นเพศ : อำนาจเสรีนิยมใหม่ของเพศวิถีในสังคมไทย”

หนังสือเรื่อง เมื่อร่างกลายเป็นเพศ : อำนาจเสรีนิยมใหม่ของเพศวิถีในสังคมไทย เป็นส่วนหนึ่งในโครงการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ ภายใต้กลุ่มศึกษากลุ่มวัฒนธรรมร่วมสมัยและโลกเสรีนิยมใหม่ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จากคำนำของหนังสือบอกไว้ว่าหนังสือหรือโครงการนี้มุ่งทำความเข้าใจวัฒนธรรมของเพศภาวะและเพศวิถีภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อน และควบคุมโดยระบบเศรษฐกิจทุนนิยม วัฒนธรรมบริโภค และเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ ซึ่งมีอิทธิพลต่อมนุษย์ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 

มีอะไรใน หนังสือ “เมื่อร่างกลายเป็นเพศ : อำนาจเสรีนิยมใหม่ของเพศวิถีในสังคมไทย”

เนื้อหาทั้งหมดในเรื่องประกอบไปด้วยเรื่องราวดังนี้

1. บทนำ : เพศ สื่อใหม่ และลัทธิเสรีนิยมใหม่ โดย นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

2. การทำให้ “ร่าง”และ “เซ็ก” กลายเป็นเพศในระบอบเสรีนิยมใหม่ โดย นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

3. ศัลย์สร้าง : ความงามบนเส้นด้าย โดย กนกวรรณ ธราวรรณ

4. วิพากย์การสร้างเรือนร่างกะเทยในวัฒนธรรมหญิงสวย โดย กิตติกร สันคติประภา

5. ถอดผ้าขายร่างในละครสาววาย โดย จเร สิงหโกวินท์

6. ชายหนุ่มเป็นวัตถุทางเพศ และการปรับขบวนเพศวิถีในละครชายรักชาย โดย นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

7. บลูดี : อำนาจพรางกับการผลิตซ้ำร่างเกย์ โดย ปุรินทร์ นาคสิงห์ 

8. การผลิตซ้ำบรรทัดฐานรักต่างเพศ : กรณีศึกษาความเป็น “ผัว-เมีย” ในกลุ่มชายรักชาย โดย โธมัส กวาดามูซ 

หนังสือเรื่อง เมื่อร่างกลายเป็นเพศ : อำนาจเสรีนิยมใหม่ของเพศวิถีในสังคมไทย เป็นความทันสมัยที่บอกเล่าเรื่องราวที่มีการทำวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตัวบทขึ้นมาเพื่อสร้างความรับรู้เรื่องเพศที่ไหลเวียนในสังคมไม่หยุดนิ่ง เพราะสิ่งต่าง ๆ ที่กำเนิดขึ้นใหม่และบางอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วย่อมต้องแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นการเท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เป็นความรู้ที่ทุกคนควรได้อ่านและรับทราบโดยเฉพาะคนที่กำลังเรียนหรือศึกษาในสายนี้ก็ควรอ่านเล่มนี้ไปเป็นข้อมูล

หากไม่อยากให้อำนาจและกฏเกณฑ์ล้าสมัยของสังคมครอบงำความคิดและการแสดงออกถึงตัวตนของตนเองอันเป็นเอกลักษณ์ที่เราพึงสร้างได้ไม่ว่าจะเพศไหน หากอยากได้ข้อมูลเชิงลึกเรื่องเพศที่ไหลเวียนและหลากหลายก็ต้องขอบอกว่าเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ แต่ทั้งหมดทั้งมวลคือข้อมูลและความรู้ที่คิดว่าทุกคนควรได้รับ ไม่ต้องกลัวว่างานวิชาการแล้วจะน่าเบื่อ เพราะถ้าได้อ่านจะถลำลึกและวางไม่ลงเป็นแน่ อย่าได้พลาดนะคะ ของมันต้องอ่าน

เมื่อร่างกลายเป็นเพศ : อำนาจเสรีนิยมใหม่ของเพศวิถีในสังคมไทย

คณะผู้เขียน

ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ

ดร.กิตติกร สันคติประภา

ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์

ผศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ 

พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2560

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

จำนวน 291 หน้า ราคา 250 บาท

#หนังสือน่าอ่าน #เรื่องเพศที่น่าสนใจในหนังสือ #หนังสือแนะนำ